Algemene huurvoorwaarden

De huur van goederen en/of diensten wordt aangegaan op de hiernavermelde voorwaarden, behoudens de schriftelijke door ons aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen.

1. DUUR VAN DE HUUR:

a) De huur gaat in op het ogenblijk dat de huurdere of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de magazijnen van de verhuurder. Indien het verhuurde goed met BEDIENAAR wordt verhuurd, dan gaat de huur in op het ogenblik dat het verhuurde goed de magazijnen van de verhuurder verlaat.

De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, of de werken met bedienaar niet meer wenst te laten uitvoeren, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven.

Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering of uitvoering der werken zijn niet verbindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot een schadeloosstelling.

b) De huur eindigt wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan op de overeengekomen datum, of wanneer het werk is beëindigd zo het toestel werd met bedienaar, zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen; in alle andere gevallen op de dag van terugkeer in de magazijnen van de verhuurder.

Nochtans heeft de verhuurder het recht wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits bericht per aangetekende brief tneminste een week vooraf. De termijn van één week gaat in de dag nadat het aangetekend schrijven ter post is afgegeven.

Na verloop van de opzeggingstermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.

c) Van zodra de huurtijd beëindigd is, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen.

De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen, zonder een beroep op de rechter te moeten doen, waar het zich ook bevinde.

Alle kosten zoals bijvoorbeeld het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz ... zijn volledig ten laste van de huurder.

Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag met behoud van het recht in hoofde van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

2. RISICO'S:

a) Alleen de huurder draagt gedurende de hele duurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde.

Vervoer-, laad-, en loskosten zijn ten zijnen laste.

b) De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud en gebruiksklaar. Bij het afhalen of in gebruik nemen dient de huurder dit desgewenst te controleren. De afhaling, in ontvangstneming of ingebruikname door hem of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding.

c) De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat.

Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor elk verlies, iedere beschadiging, verschil, minderwaarde, enz ... in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder.

Terugname door de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit.

De verhuurder beschikt over een termijn van 48 uren na terugname, zaterdag, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. Indien de huurder hier niet op reageert, wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd de kosten evenals bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

d) De huurder is ook, over de gehele duurtijd, aansprakelijk voor de schade, de hinder of de last die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gesteld zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.

e) Indien het gehuurde goed wordt gehuurd met een bedienaar is en blijft de huurder de verantwoordelijke van de werf en wordt deze geacht leiding en toezicht te hebben op de uitvoering der werken, evenwel zonder dat de bedienaar van het gehuurde toestel kan verplicht worden werken uit te voeren die een onverantwoord risico inhouden of schadeberokkenend zijn voor het gehuurde toestel.

3) HUURPRIJS- EN BETALINGSVOORWAARDEN:

a) De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen.

Voor de berekening van de huurprijs wordt er forfaitair rekening gehouden met een normale werktijd van:

- 8 uren voor de periode van 1dag

- 40 uren voor een periode van 7 dagen of 1 week

- 175 uren voor 30 dagen of 1 maand

Er wordt geen korting toegestaan indien de effectieve werktijd korter is dan de fortfaitaire. Indien de effectieve werktijd de forfaitaire overtreft, dan zal de huurprijs verhoogd worden pro rata van de supplementaire uren.

Voor een periode van 1 dag mag de huurder het gehuurde goed gedurende een tijdspanne van 24 uur behouden, op voorwaarde dat de daaropvolgende dag een werkdag is, is dit niet het geval, dan eindigt de huur op dezelfde dag 1 uur voor sluitingstijd.

b) De huurder dient een som vooruit te betalen die ongeveer overeenstemt met de door hem opgegeven vermoedelijke duur van de huur. Het bedrag ervan wordt door de verhuurder bepaald.

Indien het gehuurde langer wordt behouden dan de periode waarvoor vooruit betaald werd, dient uiterlijk de 1ste dag van de verlenging een nieuw voorschot betaald te worden, gelijk aan de huursom van de duur van de vermoedelijke verlenging. Op dezelfde wijze dient bij iedere verlenging gehandeld te worden.  De datum van eisbaarheid is de dag waarop de verlenging ingaat.

c) De verbruikstoebehoren zoals zaagbladen, boren, brandstoffen, oliën, enz... zijn niet in de huurprijs inbegrepen.

d) Het gefaktureerde bedrag is contant betaalbaar.

e) Ingeval van niet-betaling op de gestelde vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 20 % per jaar op het totaalbedrag van de eisbaar geworden schuldvordering. Daarenboven zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding worden aangerekend gelijk aan 20 % van de eisbaar geworden schuldvordering, met een minimum van 50 euro.

f) De betalingen geschieden ter zetel van de verhuurder.

g) Ieder factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de week na factuurdatum.

4. BORGSOM:

Van de huurder kan een borgsom worden gevorderd op verzoek van de verhuurder.

5. GEBRUIK VAN HET GEHUURDE TOESTEL:

De huurder zal het gehuurde toestel gebruiken als een goede huisvader, overeenkomstig de gebruiksvoorschriften en voor die werkrzaamheden waarvoor het bestemd is.

a) De verhuurder behoudt zich het recht voor het gehuurde toestel voor onderhoud naar zijn werkplaats te onbieden en de huurovereenkomst te schorsen voor de hiertoe noodzakelijke tijd.

b) De verhuurder behoudt zicht het recht voor de huurovereenkomst te schorsen indien het gehuurde goed gebruikt wordt voor activiteiten anders dan zijn bestemming.

c) Elke opschorting voor één van de in deze algemene huurvoorwaarden bepaalde redenen opgelegd door de verhuurder geeft in hoofde van de huurder geen enkel verhaalmogelijkheid.

d) De huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen t.a.v. het gebruik, het inwerkingstellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen en klachten uit dien hoofde.

e) Het is de huurder verboden, behoudens schrijftelijke toestemming van de verhuurder, de gehuurde goederen onder te verhuren of uit te lenen of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen, nog deze buiten de landsgrenzen te brengen.

f) Iedere beschadiging, inbeslagname, verlies of diestal van het gehuurde materiaal dient onverwijld aan de verhuurder te worden meegedeeld.

Wanneer herstelwerkzaamheden tengevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddelijk kennis te geven aan de verhuurder. De verhuurder voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door anderen uitvoeren, zonder kosten voor de huurder.

De tijdsduur nodig voor verzorging, onderhoud en eventuele noodzakelijke herstellingswerken die door normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken zullen de huurovereenkomst schorsen.

De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst.

In de mate van het mogelijke zal het toestel door de verhuurder worden vervangen door een ander toestel.

De huurder mag onder geen enkel beding zelf herstelwerkzaamheden aan het toestel uitvoeren of laten uitvoeren. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder, of door overmacht of daden van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald. Hetzelfde geldt ingeval van verlies of diefstal.

6. ONTBINDING VAN DE HUUR:

a) Niet-afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet-ingebruikname al dan niet met bedienaar of niet-inontvangstneming ervan, ontslaat de huurder niet van de huursom over de overeengekomen tijd of de door hem opgegeven vermoedelijke duur.

Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.

b) Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt tengevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden, enz... is de huurder verplicht onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van twee weken.

7. BEVOEGDHEID:

Alle betwistingen i.v.m. de verhuring behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechter in wiens rechtgebied de zetel van de verhuurder gevestigd is.